Choroba pracownika – wypłata wynagrodzenia – Kodeks Pracy

Pracownik, który nie wykonuje pracy z powodu choroby, zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

Zgodnie z przepisami prawa – Pracownikiem jest osoba fizyczna zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Świadczenia, należne pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy, zostały opisane w Kodeksie Pracy. Zgodnie z Art. 92 K.P., za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie:

– do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,

– do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia

pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,  

2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w punkcie 1.  – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,

3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w punkcie 1. – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe jest opłacane przez pracodawcę. Podstawą do wypłaty świadczeń są elektroniczne zaświadczenia lekarskiego ZUS e-ZLA.

Jednocześnie, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia (tzw. okresu wyczekiwania), tj. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.  

W sytuacji gdy niezdolność do pracy trwa łącznie dłużej niż:

– 33 dni, od 34 dnia niezdolności do pracy pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy

– 14 (w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia), od 15 dnia niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych