Orzeczenie do celów sanitarno epidemiologicznych

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych to dokument stwierdzający brak obecności pałeczek niektórych bakterii w organizmie. Tego typu zaświadczenie powinien mieć każdy nowy pracownik, a także każdy, którego zaświadczenie traci ważność. …

Jak prawidłowo sporządzić instrukcję bhp

Prawnym obowiązkiem pracodawców jest opracowanie i udostępnianie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy celem minimalizacji ryzyka powstawania wypadków. Jednocześnie pracownicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z treścią instrukcji. …

Jak ograniczyć zagrożenia w miejscu pracy

Zgodnie z przepisami bhp, na pracodawcy ciąży obowiązek organizacji pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz działaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. W praktyce oznacza to wyeliminowanie zagrożeń dla …