Praca na wysokości

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Jakie są wymagania prawne odnośnie prac na wysokości? Jak bezpiecznie organizować prace na wysokości? Jakie są zabezpieczenia? W rozumieniu rozporządzenia, pracą …

Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia, czyli nauka o pracy obejmująca problematykę dostosowania warunków pracy, środowiska pracy (m.in. mebli, urządzeń) do możliwości człowieka (anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych). Odpowiednio urządzone stanowisko pracy zwiększa bezpieczeństwo i higienę …

Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów

Pracodawca jako organizator procesu pracy musi zapewnić stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. Jednak nie w każdej sytuacji jest to możliwe. W razie braku …

Obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP

Zgodnie z Art. 207. § 1, Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności Pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa …

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 66) „Każdy ma prawo …