BHP w zakładzie kosmetycznym, fryzjerskim, tatuażu, odnowy biologicznej

Pracownicy zakładów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej powinni być zapoznani z:

– przepisami bhp,

– zasadami antyseptyki i aseptyki,

– wymaganiami odnośnie higieny osobistej i stanu zdrowia.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej”, wymienione powyżej zakłady powinny być zlokalizowane w:

– odrębnym budynku lub lokalu, albo

– stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej ale nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których świadczone są usługi innego rodzaju.

W salonach wydziela się:

– pomieszczenia, w których są świadczone usługi,

– szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,

– pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie,

– pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,

– pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny,

– miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.

Pomieszczenia w zakładzie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie i użytkowanie urządzeń oraz sprzętów, które zapewni właściwe świadczenie usług. Dostęp do szafek, przyrządów, kosmetyków powinien być łatwy.

W  gabinecie kosmetycznym należy zaplanować odpowiednią ilość szafek, co ułatwi utrzymanie porządku.

Stanowiska pracy w pomieszczeniach pracy stałej powinny być tak rozmieszczone i urządzone, aby na każdego zatrudnionego na danym stanowisku pracownika przypadało co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

Ściany pomieszczeń gabinetów powinny być malowane w barwach jasnych i być gładkie.

Przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, ściany pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków do dezynfekcji.

Podłoga musi być łatwozmywalna, wyłożona gładkim materiałem, bez szczelin.

Okablowanie powinno pochowane w ścianach, podłogach, listwach przypodłogowych.

W zakładzie kosmetycznym musi być zapewnione oświetlenie dzienne i elektryczne, o natężeniu odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy oraz wymaganej dokładności. Jeżeli warunki lokalne nie pozwalają na zapewnienie oświetlenia dziennego, a rodzaj wykonywanej pracy umożliwia używanie oświetlenia elektrycznego, można stosować tylko oświetlenie elektryczne ale dopiero po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który działa w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

Temperatura w salonie nie może być niższa niż 18°C, a wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 40-65%.

Należy zapewnić ochronę przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.

Przegląd przewodów wentylacji powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w roku.

Zaopatrzenie w wodę zakładu kosmetycznego powinno być zrealizowane przez przyłączenie do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystanie z własnego ujęcia wody.

Pracownicy powinni mieć możliwość korzystania z ciepłej wody, dostarczanej z sieci wodnej lub podgrzanej za pomocą podgrzewaczy.

Ważnym elementem związanym z wodą zużywaną w zakładzie kosmetycznym jest konieczność odprowadzenia ścieków do instalacji kanalizacyjnej.

Ponadto, należy regularnie sprawdzać przewody i sieci elektryczne, a zauważoną „niezgodność” zgłaszać pracodawcy celem naprawy. Wszystkie naprawy powinny być dokonywane jedynie przez serwis – osoby z wymaganymi kwalifikacjami.

Każdy zakład powinien być wyposażony w instrukcje bhp, zawierające informacje kto może być dopuszczony do pracy w zakładzie kosmetycznym, jak powinien być wyposażony zakład kosmetyczny, czynności jakie należy podjąć przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, czynności i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności zabronione, postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Dla Klientów powinna być przewidziana poczekalnia z wieszakiem na odzież wierzchnią znajdującym się poza gabinetem.

Gabinety kosmetyczne muszą być utrzymane w czystości oraz porządku, a wszystkie sprzęty do czyszczenia należy bezzwłocznie usuwać i trzymać w wydzielonym do tego pomieszczeniu. Konieczne jest właściwe oznaczanie pojemników na odpady.

Ponadto, narzędzia używane w salonie powinny być sprawne technicznie a po użyciu sterylizowane. Zabronione jest używanie preparatów z przekroczonym terminem ważności oraz wielokrotne używanie jednorazowych produktów.