BHP w sklepie. Bezpieczeństwo pracowników. Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy

Podczas szkolenia bhp sprzedawca powinien zostać poinformowany m.in. o możliwych zagrożeniach na jego stanowisku pracy.

Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

Wśród zagrożeń na stanowisku pracy sprzedawcy należy wymienić:

1.Upadek na tym samym poziomie – na skutek potknięcia np. o przewody zasilające na podłodze, uszkodzone wykładziny lub podłogi, pozostawione przedmioty.

2.Upadek z poziomu wyższego – podczas układania towarów na półkach do których nie można dosięgnąć z poziomu podłogi i trzeba skorzystać z drabiny. Zabronione jest używanie drabin:

– które nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa,

– z brakującymi lub chwiejnymi szczeblami,

– prowizorycznie naprawionych.

Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi.

3.Pożar – spowodowany wadami oraz nieprawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, oświetlenia, odbiorników,  urządzeń grzewczych. Nic tak nie wzmacnia ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy jak zastosowanie odpowiednich gaśnic, alarmów, czujników, oznaczeń. W widocznym miejscu powinny być umieszczone instrukcje bhp, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, gaśnice. Ważne jest przeprowadzanie regularnych szkoleń z ochrony przeciwpożarowej i sposobów radzenia sobie z bezpośrednim zagrożeniem.

4.Porażenie prądem – praca z każdym urządzeniem podłączonym do sieci elektrycznej stanowi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Należy pamiętać o kontrolowaniu stanu maszyn i urządzeń elektrycznych. Wszelkie odsłonięte kable, przepalone przewody i uszkodzone panele elektryczne mogą być przyczyną zwarcia, które może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia w wyniku poparzenia prądem.

5.Kontakt z elementami ruchomymi – na skutek pochwycenia, wciągnięcia, zmiażdżenia przez ruchome części maszyn, narzędzi. Zabronione jest korzystanie z uszkodzonych urządzeń, które nie posiadają wszystkich osłon.

6.Uderzenie o elementy wyposażenia sklepu – regały, „wyspy”, wieszaki, kosze, wystawy. Należy unikać pośpiechu, zachować uwagę podczas wykonywania powierzonych zadań.

7.Urazy w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia, zmiażdżenia – ostre krawędzie noży, nożyczek, papieru, pineski, zszywacze, rozbite szkło. Wskazane jest zachowanie uwagi, ostrożność. Rozbite szkło powinno być sprzątnięte przy pomocy przeznaczonych do tego narzędzi a nie ręcznie.

8.Oświetlenie – praca w warunkach oświetlenia sztucznego przy monitorach kasowych i przy komputerze. Konieczne jest zapewnienie oświetlenia o natężeniu >500lx, bez odbić i refleksów, odpowiedni kontrast.

9.Obciążenie układu ruchu (wysiłek statyczny) – wymuszona pozycja ciała w pozycji stojącej, praca, przy komputerze. Pamiętajmy o właściwej organizacji stanowiska pracy, zakupienie odpowiednich krzeseł z możliwością regulacji wysokości siedziska i oparcia. Ważne są przerwy w pracy i naprzemienność pracy.

10.Obciążenie układu ruchu (wysiłek dynamiczny) – ręczne prace transportowe. Bezwarunkowe przestrzeganie zasad ręcznych prac transportowych.

11.Stres – obsługa klienta, praca z pieniędzmi. Przestrzeganie przerw w pracy, odreagowywanie poza pracą.

12.Choroby spowodowane wirusami, bakteriami – Kontakt z klientami i współpracownikami. Zachowanie podstawowych zasad higieny, używanie środków ochrony przed zakażeniem w czasie udzielania pierwszej pomocy.

To tylko niektóre z zagrożeń na stanowisku pracy sprzedawcy. Zagrożeń jest więcej ale wszystko zależy od branży oraz od miejsca pracy.

Pracownicy powinni zostać poinformowani o zagrożeniach oraz metodach i środkach ochrony przed zagrożeniami zanim rozpoczną pracę. Można to uczynić w czasie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego program powinien obejmować m.in tematykę dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku pracy.

Dopuszczenie pracowników do pracy bez poinformowania o zagrożeniach na stanowisku pracy naraża pracodawcę na konsekwencje prawne. Nie poinformowanie pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bhp zapobiegającym tym zagrożeniom, skutkuje (jeśli dojdzie do wypadku w pracy z winy pracownika) koniecznością wypłaty należnych świadczeń pracownikowi z tytułu wypadku. Pracodawca naraża się także na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do pracownika. Jeżeli pracownik poniesie szkodę na skutek wypadku w pracy spowodowanego brakiem informacji o zagrożeniach, będzie on mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.