BHP w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, odnowy biologicznej, tatuażu

Właściciele salonów kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej, tatuażu, zobowiązani są przepisami prawa do zorganizowania lokali wykonywania usług i stanowisk pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Działania Państwa podyktowane są wzrostem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C i B oraz HIV.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dla świadczących usługi w dniu wejścia w życie rozporządzenia wydłużony został czas na adaptacje nowych wymagań:

– 2 lata na dostosowanie się do nowych wytycznych dotyczących sterylizacji,

– 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych warunków w zakresie wentylacji pomieszczeń.

Najważniejsze zmiany w stosunku do starego rozporządzenia

W projekcie zarekomendowano, aby zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej były zlokalizowane w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowiły jego wyodrębnioną część i posiadały niezależne wejście. Określono także wymagania dotyczące wentylacji, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenia w sprzęt do dezynfekcji.

Znaczna część projektu skupia się na sterylizacji i dezynfekcji.

Podkreślono, że stosowane mogą być jedynie wyroby i narzędzia sprawne technicznie i czyste, stanowiące materiał sterylny, jeśli podczas ich stosowania istnieje ryzyko naruszenia ciągłość tkanek ludzkich lub kontaktu z błoną śluzową.

Zarekomendowano aby odkażanie sprzętu wielorazowego użytku powierzone zostało wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Jeśli we własnym zakresie to na stanowisku sterylizacji w obiekcie (w sterylizatorach parowych).

Wprowadzono zakaz noszenia biżuterii i innych ozdób oraz galanterii  na rękach dla osób świadczących usługi kosmetyczne, tatuażu lub masażu. Osoba przeprowadzająca sterylizację w gabinecie będzie zobowiązana posiadać „tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej albo co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zaproponowano aby ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywano do wysokości co najmniej 2 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci.

Narzucono obowiązek instalacji wentylacji i ogrzewania.

Obowiązkowo lokale mają zostać wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą podłączone do kanalizacji.

Wskazano na konieczność utworzenia niezależnego wejścia z zewnątrz lub z dróg komunikacji ogólnej.

Usługodawców zobligowano również do działań prewencyjnych: szczepień ochronnych, promowanie właściwych zachowań higienicznych wśród pracowników.

Z wyliczeń wynika, że zmiana dotknie 64 tys. funkcjonujących w Polsce zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu oraz odnowy biologicznej. Jednak zmiany są konieczne zarówno dla klientów jak również zatrudnionych pracowników.

Zachowanie odpowiedniej higieny powinno być kredo pracy w gabinetach kosmetyczno – fryzjerskich. Usługa może być wykonana na najwyższym poziomie i cieszyć klienta, jednak gdy okaże się że salon odpowiada za chorobę klienta konsekwencje dla salonu mogą być poważne.