Bezpieczeństwo w szkołach – zmiany 2019

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakłada obowiązek:

1.    Rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. W rejestrze musi zostać odnotowana data, godzina, miejsce zbiórki uczniów, cel wyjścia, miejsce i godzina powrotu, liczba uczniów biorących udział w wyjściu, imiona i nazwiska opiekunów. Wpisy w rejestrze będą wymagały podpisów opiekunów i akceptacji dyrektora szkoły. Obowiązek prowadzenia rejestru spoczywa na dyrektorze szkoły lub placówki, jednakże dyrektor może upoważnić inną osobę do prowadzenia rejestru.

2.    Konsultowania przez dyrektora szkoły lub placówki z radą rodziców i samorządem uczniowskim długości przerw międzylekcyjnych celem doskonalenia organizacji pracy i potrzeb uczniów (w tym głównie umożliwienie spożycia posiłków i regeneracji po wysiłku umysłowym).

3.    Planowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniając równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. 

4.    Zapewnienia uczniom miejsca w szkołach na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

5.    Stworzenia możliwości przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki ale tylko w sytuacjach gdy nie ma możliwości przeprowadzenia tych prac poza „czasem funkcjonowania szkoły” i pod warunkiem zastosowania szczególnych środków ostrożności (tj. eliminując ryzyko wypadku, oznaczając miejsca prac remontowych, naprawczych, instalacyjnych, zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych, głównie uczniów).

6.    Poszerzenia katalogu miejsc, w których powinna znajdować się apteczka. Oprócz m.in. pokoju nauczycielskiego,  laboratorium  i kuchni, apteczka wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy będzie musiała znajdować się w świetlicy.

7.    Przeszkolenia każdego pracownika szkoły z udzielania pierwszej pomocy.

8.    Sporządzenia protokołu powypadkowego w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłoczne doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Tylko w uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.

9.    Określenia warunków, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach i placówkach. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839, z późn. zm.) broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Strzelnice oraz ich regulaminy muszą być zgodne z przepisami ww. ustawy. Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba, która spełnia warunki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 wymienionej ustawy. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów należy zaznajomić z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Wszystkie wspomniane zmiany obowiązują także w placówkach niepublicznych, które mają obowiązek przestrzegania przepisów określonych w rozporządzeniu MEN z 31 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 Szkoły i placówki miały czas na dostosowanie się do wymagań w terminie do dnia 1 marca 2019 r.