Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Gastronomii

Gastronomia to branża, w której zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki. Bez względu na rodzaj zakładu gastronomicznego:

– zakład typu żywieniowego: restauracje, jadłodajnie, bary, bistro,

– zakłady typu uzupełniającego: kawiarnie, kafeterie, bary kawowe, herbaciarnie, cukiernie, winiarnie, piwiarnie, bary aperitif, lokale rozrywkowe,

każdy musi spełniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanowczo przestrzegać wymagań higieniczno – sanitarnych dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

Zasady bhp w gastronomii są liczne ale przestrzegać ich należy zawsze – podczas wykonywania każdej pracy, m.in.:

– organizowania pomieszczeń, w których sporządzane są i konsumowane posiłki,

– przygotowywania dać oraz napoi,

– obsługi klientów,

– sprzątania pomieszczeń.

Pracownicy lokali gastronomicznych wykonując obowiązki korzystają z wielu sprzętów i urządzeń (chłodni, kuchni, piekarników, grilli, noży, krajalnic, maszyn do mielenia mięsa, ekspresu do kawy) – z ich bezpieczną obsługą, zagrożeniami jakie mogą powodować oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych powinni być zapoznani podczas szkolenia bhp.

Dlatego pracownik lokalu gastronomicznego zobowiązany jest do:

– odbycia szkoleń bhp

Szkolenia wstępnego –  organizowanego dla nowo zatrudnionych pracowników, składającego się z dwóch części

szkolenia ogólnego, które przeprowadza specjalista ds. bhp lub przeszkolony kierownik/ właściciel; trwającego 3 godziny*.

szkolenia stanowiskowego,  które przeprowadza osoba nadzorująca pracę; trwającego 8 godzin*.

Aby osoba nadzorująca mogła przeprowadzić szkolenie bhp musi odbyć szkolenie bhp trwające 16 godzin*. Na podstawie wydanego zaświadczenia zdobywa uprawnienia do szkolenia z podstawowych zasad bhp w zakładzie pracy.

Szkolenia okresowego

pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się po 12 miesiącach od szkolenia wstępnego. Szkolenie trwa 8 godzin* i przeprowadza je specjalista ds. bhp,

kolejne szkolenie okresowe przeprowadza się po 3 latach dla stanowisk robotniczych, po 5 latach dla osób nadzorujących pracowników.

*1 godzina = 45 minut

– poddawania się badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym,

– posiadania ważnej książeczki sanitarno – epidemiologicznej (dotyczy pracowników mających kontakt z żywnością),

– korzystania z właściwej odzieży wierzchniej/ odzieży gastronomicznej: bluza kucharska, fartuch, buty antypoślizgowe, czepek/ chustka,

– przestrzegania zasad higieny: zachowania czystości całego ciała, posiadania czystych i krótkich paznokci,

– natychmiastowego poinformowania przełożonego o każdym zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Kluczowe w zakładach gastronomicznych jest także:

– korzystanie ze sprawnych, czystych maszyn, narzędzi, sprzętów,

– systematyczne mycie i dezynfekowanie narzędzi, urządzeń,

– utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń (sal konsumpcyjnych, barów, pomieszczeń obróbki warzyw/mięs/ryb, chłodni, kuchni, magazynów, toalet),

– przechowywanie żywności w odpowiednich urządzeniach chłodniczych wyposażonych w urządzenia do pomiaru temperatury,

– przestrzeganie terminów przydatności do spożycia – produkty zepsute oraz dla których minął termin przydatności do spożycia należy wyrzucić,

– stosowanie się do instrukcji bhp obsługi sprzętów, urządzeń, maszyn,

– zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

Stałe monitorowanie warunków pracy pod kątem bhp oraz usuwanie na bieżąco uchybień przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pracowników. W przypadku gdy jednak dojdzie do wypadku na terenie zakładu pracy, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, sporządzenia protokołu wypadkowego, rejestracji wypadku w rejestrze wypadków przy pracy.

Przepisy bhp w zakładach gastronomicznych są liczne i restrykcyjne. Do przestrzegania przepisów bhp zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Naruszenie przepisów bhp może skutkować nałożeniem kar na pracownika i pracodawcę przewidzianych przepisami prawa.

Zachęcamy do współpracy z Perfect BHP. Nasza firma oferuje szkolenia bhp wstępne, okresowe, a także z ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy po to aby chronić ludzi, dlatego szukamy i usuwamy wszelkie zagrożenia w zakładach pracy naszych Klientów. Dbamy o bezpieczeństwo  każdego pracownika na każdym stanowisku pracy.