Audyt BHP – obowiązek pracodawcy

Audyt w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to kontrola i ocena funkcjonujących w zakładzie pracy rozwiązań pod kątem ich zgodności z przepisami BHP. To także początkowy etap zmian w tym obszarze aby uniknąć wypadków podczas pracy i chorób wśród zatrudnionych.

Zgodnie z przepisami prawa: Kodeksem Pracy – na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy, w tym również bezpieczeństwo podwykonawców, kontrahentów, etc.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek przeprowadzać systematyczne kontrole BHP. Brak realizacji ww. obowiązku może skutkować nałożeniem kary na pracodawcę i wypłatą świadczeń na rzecz poszkodowanych, gdy dojdzie do wypadku przy pracy.

Warunki pracy wpływają na bezpieczeństwo pracy. Niewypełnianie przepisów prawnych przez pracodawcę  grozić karami. Sprawy dotyczące wypadków przy pracy mogą zostać skierowane na drogę sądową, poważnie obciążyć budżet zakładu pracy, nadwyrężyć wizerunek firmy. Dlatego tak istotne są regularne audyty warunków pracy, ponieważ wyniki kontroli wskazują niedociągnięcia w wypełnianiu norm prawnych bhp. Po przeprowadzonym audycie bhp, audytor sporządza raport zawierający prawidłowości oraz niezgodności, możliwe skutki stwierdzonych zagrożeń oraz plan usunięcia lub zminimalizowania zagrożeń. Pracodawca ma czas, aby usunąć stwierdzone braki. Na życzenie przedsiębiorstwa, audyt może być przeprowadzany cyklicznie celem regularnego, szybkiego identyfikowania niebezpieczeństw i podjęcia natychmiastowych działań  aby zapewnić pracownikom i klientom pełne bezpieczeństwo.  

Zakres audytu powinien obejmować obszary:

·                     regulamin pracy,

·                     szkolenia BHP (czasookresy),

·                     ocenę ryzyka zawodowego,

·                     warunki środowiska pracy,

·                     system pierwszej pomocy,

·                     przystosowanie stanowisk pracy,

·                     przystosowanie procesów pracy,

·                     badania pracownicze,

·                     ochronę przeciwpożarową,

·                     przystosowanie pomieszczeń sanitarnych,

·                     rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

·                     zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,

·                     wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,

·                     wyniki badań środowiskowych,

·                     transport,

·                     magazynowanie,

·                     sprawność maszyn i urządzeń,

·                     występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych,

·                     protokoły z przeglądu budynku, obiektu.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy.  Nie ma znaczenia branża, liczba zatrudnionych, przewaga stanowisk robotniczych czy administracyjno – biurowych, każdy pracodawca musi chronić zatrudnionych przed czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi .