Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

W materialnym środowisku pracy występuje wiele czynników mogących spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia zatrudnionych. Identyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla pracowników, dokładna ich analiza, ocena zagrożeń jakie mogą …

Jak pracodawcy dbają o zdrowie pracowników

Tradycyjnie pracodawcy wypełniają po prostu swoje obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy: udzielają urlopów wypoczynkowych, przestrzegają ustalonego w firmie czasu pracy, w tym przerw przysługującym pracownikom, wypłacają wynagrodzenie na czas. Ponadto …

Pierwsza pomoc w pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi Pracodawca. Aby Pracodawca mógł skutecznie zapobiegać wypadkom i chorobom musi systematycznie i dokładnie analizować zagrożenia …

Służba BHP

Zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca który ukończył szkolenie okresowe w …

Jak dbać o kręgosłup w pracy i po pracy

Podczas pracy biurowej dominuje wysiłek statyczny, tzn. mięśnie zmieniają napięcie ale nie zmieniają długości (tzw. skurcz izometryczny). Mięśnie są wówczas utrzymywane w stanie długotrwałego napięcia. Powoduje to ich ucisk na …

Obowiązki Pracodawcy w okresie zimowym

Obowiązki Pracodawcy w okresie zimowym Okres zimowy rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 marca. W tym okresie pracodawca ma dodatkowe obowiązki wobec pracowników: Utrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniu pracy …