Obowiązki Pracodawcy w zakresie BHP

Zgodnie z Art. 207. § 1, Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności Pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa …

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 66) „Każdy ma prawo …